REGULAMIN

1.Definicje

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy);

Klient - oznacza podmiot (osobę fizyczną niebędącą Konsumentem lub osobę prawną), posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mający zamiar dokonać zakupu lub dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym,;

Konsument – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mającą zamiar dokonać zakupu lub dokonującą zakupu z Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Kupujący – zarówno Klient jak i Konsument,

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu;

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów;

Konto - oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Kupującego rejestracji

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, oraz, w przypadku Konsumentów, umowa zawarta na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, zawarta według postanowień Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem Sklepu Internetowego,;

Sklep Internetowy thepaddle.pl - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy dostępny pod adresem www.thepaddle.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar od Sprzedawcy.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.;


2. Postanowienia ogólne

a. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym

b. Kupujący jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

c. Podstawowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  • adres elektroniczny.

d. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie Internetowym jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim zasad i postanowień.

e. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Kupujący potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie

f. Sprzedawca zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Towaru bez wad.

g. Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedającym w następujący sposób:

3. Dane Kupującego

a. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Kupującego, a także podanie nr telefonu oraz adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedawcy z Kupującym.

b. Sprzedawca zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji lub zamówienia bez rejestracji, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Kupującego są błędne lub nieprawdziwe.

4. Polityka ochrony prywatności

a. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

b. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia złożenie zamówienia. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i rozliczenia transakcji).

b. Dane osobowe Kupujących podawane podczas rejestracji w Sklepie Internetowym są przetwarzane przez Sprzedającego (oraz Dostawcę i firmę świadczącą usługi księgowe dla Sprzedawcy) wyłącznie w celu realizacji zamówień. Mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Kupujący wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.

c. Sprzedawca działa zgodnie z wymogami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz ich poprawek, a także prawo wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedawcę. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: kontakt@thepaddle.pl

5. Ceny

a. Wszystkie ceny na stronie Sklepu Internetowego są podawane w złotych polskich ( PLN) i są cenami brutto.

b. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

c. Konsument płaci cenę za zamówione produkty, wedle swego wyboru:

  • spedytorowi firmy kurierskiej gotówką (za pobraniem)
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy, poprzez portal Przelewy24.pl (przedpłata)

d. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia na towary oferowane przez Sklep Internetowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

6. Zawarcie umowy sprzedaży

a. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu Internetowego (on-line). Umowa sprzedaży zawierana jest w momencie potwierdzenia zamówienia wysyłanego drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

b. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

c. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji)

d. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki

e. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.

f. Płatność należy uregulować bezpośrednio na konto Sprzedającego w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia lub przy odbiorze zamówienia Dostawcy gotówką. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego jego zamówienie jest anulowane a umowa sprzedaży rozwiązana.

g. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

7. Dostawa

a.Zamówienia przesyłane są w ciągu 14 dni roboczych od złożenia zamówienia (za pobraniem) albo od zaksięgowania wpłaty (pozostałe).

c. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą Poczty Polskiej S. A. : listem poleconym priorytetowym lub Paczka24 w zależności od wielkości produktu.

d.Wysyłka zagraniczna jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.. Koszty przesyłki mogą się różnić w zależności od kraju.

e. Koszt przesyłki pokrywany jest przez Klienta.

f. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu, Klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).

g. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności spedytora stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki rekomenduje się aby Klient sporządził wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

8. Prawo do odstąpienia od umowy

a. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

b. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

c. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

d. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Reklamacje

a. Reklamacje mogą być składane na adres poczty elektronicznej kontakt@thepaddle.pl lub przesyłane na adres Sprzedawcy.

b. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego, wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz treść samej reklamacji.
c. W przypadku reklamacji złożonej przez Kupującego Sprzedawca rozpatrzy ją w ciągu 14 dni.
d. Zgłaszający reklamację może też dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – również z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR - internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.
Pozostałe kwestie związane z warunkami reklamacji reguluje Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r).

10. Prawo autorskie

a. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do opisów produktów, zdjęć oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronach sklepu internetowego jest Sprzedającyi, PPH Oktis Janusz Sitko Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach lub w całości) zamieszczonych opisów oraz zdjęć bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże materiałów.

11. Postanowienia końcowe

a. Zdjęcia produktów umieszczone są na stronie sklepu w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

b. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

c. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

d. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

g. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password